Regulamin Stajni HUMOREK

1. Niepełnoletni przebywający na terenie Stajni HUMOREK powinni zawsze być pod opieką osób dorosłych: rodziców lub opiekunów.
2. W stajni obowiązuje zakaz głośnego zachowywania się, biegania i jazdy rowerem.
3. Nie wolno karmić zwierząt bez pozwolenia obsługi stajni.
4. Na terenie stajni obowiązuje całkowity zakaz palenia tytoniu oraz spożywania alkoholu.
5. W stajni należy dbać o porządek, tyczy się to również nieczystości pozostawionych przez konie.
6. Należy zachowywać sprzęt jeździecki w całości i czystości. Należy odkładać kask, szczotki i ochraniacze na wyznaczone miejsce. Każde ogłowie i siodło ma swoje podpisane miejsce, jeśli wystąpi problem należy zapytać obsługę stajni. Po każdej jeździe należy umyć ogłowie, a popręg, strzemiona i ochraniacze przeczyścić szczotką do kopyt.
7. Na terenie stajni psy należy trzymać na smyczy.
8. Zabrania się wchodzenia na padoki i do boksów. Wstęp tylko za zgodą obsługi.
9. Na jeździe obowiązuje kask.

 

Regulamin uczestniczenia w półkoloniach w Stajni Humorek

1. Opiekunowie na półkoloniach dokładają wszelkich starań, aby stworzyć dzieciom jak najlepsze warunki do wypoczynku, umożliwić im aktywne uczestnictwo w życiu grupy oraz zorganizować czas wolny w sposób przyjemny i pożyteczny.
2. Uczestnicy półkolonii mają prawo do:
• spokojnego wypoczynku,
• uczestniczenia we wszystkich zajęciach, wycieczkach i imprezach organizowanych podczas turnusu,
• korzystania ze wszystkich atrakcji, urządzeń i sprzętów znajdujących się w Stajni Humorek,
• wnoszenia próśb i skarg oraz propozycji zmian w programie turnusu.
3. Uczestnicy półkolonii mają obowiązek:
• przestrzegać regulaminu oraz zasad uczestnictwa na półkoloniach,
• przestrzegać zasad bezpieczeństwa oraz ppoż.,
• trzymać się blisko grupy i opiekunów,
• słuchać się i wykonywać wszystkie polecenia opiekuna,
• szanować cudzą i osobistą własność,
• doceniać i szanować pracę innych,
• przestrzegania regulaminu stajni.
4. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do zastosowania środków dyscyplinarnych w stosunku do uczestników (włącznie ze skreśleniem z listy uczestników półkolonii oraz niezwróceniem płatności za niewykorzystaną część turnusu) w przypadku rażącego łamania zasad uczestnictwa na półkoloniach.

 

Regulamin korzystania z placu zabaw w Stajni Humorek

1. Dzieci mogą przebywać na terenie placu zabaw wyłącznie pod opieką rodziców lub opiekunów.
2. Zabronione jest wchodzenie na dach oraz górne elementy konstrukcji obiektów na placu zabaw.
3. Ze sprzętów znajdujących się na placu zabaw należy korzystać zgodnie z ich przeznaczeniem.
3. Zabronione jest korzystanie z huśtawek przez więcej niż jedno dziecko na jednym miejscu.
4. Na placu zabaw obowiązuje zakaz:
• zaśmiecania terenu,
• wnoszenia opakowań szklanych na teren placu zabaw,
• niszczenia i uszkadzania roślinności,
• dewastowania urządzeń zabawowo-rekreacyjnych oraz ogrodzeń,
• palenia ognisk oraz używania materiałów pirotechnicznych i szkodliwych substancji chemicznych,
• spożywania napojów alkoholowych lub innych środków odurzających,
• przebywania osób nietrzeźwych,
• palenia tytoniu.
5. Wszelkie zauważone uszkodzenia urządzeń zabawowych lub zniszczenia zieleni prosimy zgłaszać obsłudze Stajni Humorek.